Research on Autonomous Driving
Principal Investigator: Dr. Bolei Zhou
Projects
Improving the Generalization of End-to-End Driving through Procedural Generation
Quanyi Li*, Zhenghao Peng*, Qihang Zhang, Cong Qiu, Chunxiao Liu, Bolei Zhou
arXiv:2012.13681
[Paper] [Code][Webpage]
Multimodal Motion Prediction with Stacked Transformers
Yicheng Liu*, Jinghuai Zhang*, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Bolei Zhou
CVPR 2021
[Paper] [Code][Webpage]
Learning a Decision Module by Imitating Driver’s Control Behaviors
Junning Huang*, Sirui Xie*, Jiankai Sun*, Qiurui Ma, Chunxiao Liu, Dahua Lin, Bolei Zhou
Conference on Robot Learning (CoRL) 2020
[Paper] [Code][Webpage]
Neuro-Symbolic Program Search for Autonomous Driving Decision Module Design
Jiankai Sun, Hao Sun, Tian Han, Bolei Zhou
Conference on Robot Learning (CoRL) 2020
[Paper] [Code][Webpage]
Cross-view Semantic Segmentation for Sensing Surroundings
Bowen Pan*, Jiankai Sun*, Ho Yin Tiga Leung, Alex Andonian, Bolei Zhou
IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) & IROS 2020
[Paper] [Code][Webpage]
TPNet: Trajectory Proposal Network for Motion Prediction
Liangji Fang, Qinhong Jiang, Jianping Shi, Bolei Zhou
CVPR 2020
[Paper] [Webpage]
Every Frame Counts: Joint Learning of Video Segmentation and Optical Flow
Mingyu Ding, Zhe Wang, Bolei Zhou, Jianping Shi, Zhiwu Lu, Ping Luo
AAAI 2020
[Paper]
DrivingStereo: A large-scale dataset for stereo matching in autonomous driving scenarios
Guorun Yang*, Xiao Song*, Chaoqin Huang, Zhidong Deng, Jianping Shi, Bolei Zhou
CVPR 2019
[Paper][Dataset]